Zápis z ustavující valné hromady občanského sdružení Svinenský zvon o.s.
konané dne 25.8.2006
v salonku restaurace Junior Club, Trhové Sviny

Účastníci: viz prezenční listina

Program jednání:

  1. Informace o občanském sdružení Svinenský zvon o.s.
  2. Projednání přijetí nových členů
  3. Volba nových jednatelů občanského sdružení
  4. Projednání výše členských příspěvků
  5. Rámcový program práce na rok 2006

Ad 1) Informace o vzniku, právním postavení a stanovách sdružení

Ad 2) Projednání přijetí nových členů

  • Po krátké diskusi byl sestaven seznam zájemců o členství v o.s. Svinenský zvon.
  • Hlasování o přijetí nových členů.
  • Valná hromada (VH) o.s. byla shledána usnášeníschopna při účasti 2 z celkového počtu 3 členů.

Ad 3) Volba nových jednatelů občanského sdružení

  • Volbou přítomných členů sdružení při hlasování o každém kandidátovi jednotlivě byli zvoleni 3 jednatelé o.s Svinenský zvon o.s..:

PhDr. Věra Váchová
MgA. David Čálek
Mgr. František Švepeš

Ad 4) VH schválila: členské příspěvky placeny nebudou

Ad 5) Byl projednán a odsouhlasen rámcový program činnosti o.s. i na rok 2006

Ad 6) Kontakty na jednatele o.s. Svinenský zvon o.s.:

PhDr. Věra Váchová 603 551 173
Mgr. František Švepeš 720 659 639
Mg.A. David Čálek

E-mail: svinenskyzvon@seznam.cz

V Trhových Svinech 25.8.2006 ………………………………………