STANOVY občanského sdružení

„Svinenský zvon o.s.“

I.

Úvodní ustanovení

Sdružení Svinenský zvon o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou osobou.

II.

Název sdružení

Název sdružení je: Svinenský zvon o.s.

III.

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je: Trhové Sviny, Na Vyhlídce 925

IV.

Členové sdružení

Zakládajícími členy sdružení jsou:

PhDr. Věra Váchová, r.č. 486122/243, bytem Praha 6, Stamicova 1,

MgA. David Čálek, r.č. 710428/0117, bytem Praha 6, Na Kocourkách,

Mgr. František Švepeš, r.č. 520125/204, bytem Trhové Sviny, Na Vyhlídce 925.

V.

Založení a vznik sdružení

Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení sdružení a podpisu těchto stanov.
Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky na základě návrhu přípravného výboru.
Až do vytvoření orgánů sdružení bude jeho jménem jednat tříčlenný přípravný výbor, který je tvořen všemi členy sdružení.

VI.

Cíl činnosti

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 1. rozvoj města Trhové Sviny a kvality života jejích občanů
 2. ochrana životního prostředí a záchrana přírody a krajiny
 3. podpora principů trvale udržitelného žití, jakožto sociálně ekonomického směru, efektivní, přírodní prostředí šetřící existence lidské společnosti, zejména v oblasti energetiky, odpadového hospodářství a dopravy.
 4. nezávislá a nezaujatá podpora občanským iniciativám, které jsou v souladu s názory členů sdružení Svinenský zvon a jejich obhajoba před správními orgány.

VII.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: valná hromada členů sdružení
jednatelé sdružení

Orgány sdružení bude volit ustavující valná hromada, která se bude konat ve lhůtě 30 dnů ode dne registrace sdružení. Ustavující valná hromada bude schvalovat stanovy sdružení.

VIII.

Valná hromada členů sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je tvořena všemi členy sdružení.
 2. Do její působnosti náleží zejména:
  • schvalování stanov sdružení, jejich změn či doplňků
  • jmenování, odvolání jednatelů sdružení
  • rozhodnutí o přijetí nového člena sdružení
  • rozhodnutí o vyloučení člena sdružení
  • schvalování plánu a finančního rozpočtu sdružení
  • schvalování ročního vyúčtování a roční účetní závěrky sdružení
  • schvalování a kontrola čerpání finančních prostředků
  • rozhodování o převodech vlastnictví sdružení, poskytování a přijímání půjček a dalších úkonech, jestliže jde o hodnoty přesahující 5 000,- Kč
  • rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením
  • rozhodování o dalších otázkách sdružení, pokud si valná hromada vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti valné hromady
 3. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení.
 4. Valnou hromadu svolává kterýkoliv z jednatelů sdružení nejméně jednou za rok. Pokud tak neučiní, je oprávněn ji svolat kterýkoli z členů sdružení. Termín, místo konání a program valné hromady je nutno oznámit pozvánkou nejméně 30 dnů předem.
 5. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis zachycující průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách uchovávají jednatelé sdružení po celou dobu trvání sdružení.

IX.

Jednatelé sdružení

 1. Statutárním orgánem sdružení jsou tři jednatelé, kteří jednají jménem sdružení. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis všichni jednatelé sdružení.
 2. Jednatelské oprávnění může být omezeno jen rozhodnutím valné hromady nebo stanovami. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.
 3. Jednatel je oprávněn a povinen zejména:
  • rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny valné hromadě.
  • zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
  • zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finačních prostředků
  • svolávat valnou hromadu sdružení
  • podávat valné hromadě zprávy o všech záležitostech sdružení
  • zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady
 4. Jednatele volí a odvolává valná hromada členů sdružení.
 5. Prvními jednateli jsou členové přípravného výboru.

X.

Práva a povinnosti členů sdružení

 1. Na činnosti sdružení se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se nebo nestanoví-li valná hromada jinak.
 2. Členové sdružení jsou povinni se podílet na činnosti sdružení, zejména na zajišťování a kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finačních prostředků ze získané dotace.
 3. Členové sdružení mohou podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí sdružení, a zajišťovat a kontrolovat hospodaření sdružení, vyžadovat si zápisy z valných hromad včetně příloh k nahlédnutí.

XI.

Zásady hospodaření

Předpokládaným zdrojem příjmů sdružení budou příspěvky členů, dary a podobně.
Sdružení bude hospodařit s vlastními finančními prostředky získanými z příspěvků členů, darů a pod. podle celkového plánu a rozpočtu, který schválí valná hromada sdružení. Valná hromada může výjimečně povolit užití finančních prostředků odchylně od stanoveného plánu a rozpočtu do výše, kterou stanoví.

XII.

Zánik členství ve sdružení

Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení nebo jeho vyloučením valnou hromadou sdružení.
Člen sdružení může ze sdružení vystoupit.
Valná hromada je oprávněna vyloučit člena ze sdružení jen pokud po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty k odstranění nedostatků opakovaně neplní a porušuje své členské povinnosti.

XIII.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

XIV.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

Ve Trhových Svinech dne 25. května 2006

…………………………………. ……………………………….. ……………………………………….
PhDr. Věra Váchová MgA. David Čálek Mgr. František Švepeš